Giới thiệu   |  Ban chấp hành  |  Văn kiện Đại hội  |  Liên hệ   
Trang chủ
Lịch công tác tuần
CÁC CẤP UỶ
Văn phòng Đảng ủy Khối
Cơ quan Đại diện Bộ TN và MT tại TPHCM
Công ty Đo đạc Địa chính và Công trình
Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam bộ
Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra TNN miền Nam
Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam
Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường
Phân viện KTTV và Môi trường phía Nam
Phân viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ phía Nam
Phân viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản phía Nam
Chi cục Khoáng sản miền Nam
Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Viễn thám
Chi nhánh Trung tâm Điều tra, Đánh giá tài nguyên đất phía Nam
Chi cục Môi trường khu vực Đông Nam bộ
TƯ LIỆU - VĂN KIỆN
Đảng kỳ
Điều lệ Đảng
Toàn văn báo cáo Chính trị tại ĐH Đảng X
ĐOÀN THANH NIÊN
Giới thiệu
Ban chấp hành
Những hiểu biết cơ bản về Đoàn TNCSHCM
Điều lệ Đoàn
Hướng dẫn những vấn đề về công tác Đoàn
6 Bài lý luận chính trị
Đề cương tuyên truyền Luật Thanh niên
Luật Thanh niên
 
BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ
KHỐI CƠ SỞ BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
LẦN THỨ NHẤT II (2010 - 2015)

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Bộ Tài nguyên và Môi trường diễn ra trong không khí toàn ngành ra sức thi đua lao động trên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, hoạt động sự nghiệp và công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2010 và 5 năm (2005 – 2010), lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.
Đây cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của dân tộc, Đảng và Nhà nước: 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 35 ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/2010), 120 Ngày sinh Hồ Chủ tịch 19/5/2010, 65 năm Cách mạng tháng Tám thành công và thành lập nhà nước Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa và cả nước đang hướng về kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội (10/10/2010) và nhiều sự kiện quan trọng khác, đồng thời cán bộ đảng viên, cán bộ công nhân viên – lao động trong Khối đang tập trung thực hiện Nghị quyết số 27 của Ban Cán sự Đảng bộ Tài nguyên và Môi trường “Về đẩy mạnh kinh tế hóa ngành tài nguyên và môi trường”.
Đại hội Đảng bộ Khối có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất của Đảng bộ Khối (2005 – 2010); đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ II (2010 – 2015).

Phần thứ nhất
Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ I (2005 – 2010)

1. Đặc điểm tình hình trong thời gian 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ I (2005 – 2010)
5 năm qua, kinh tế đất nước ta tiếp tục phát triển với tốc độ tăng trưởng khá; tình hình chính trị, xã hội được duy trì ổn định là những điều kiện thuận lợi cơ bản để Đảng bộ Khối Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục xây dựng và phát triển vững chắc. Đảng bộ Khối luôn được sự quan tâm lãnh đạo sâu sát, thường xuyên của Ban Cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Các cơ quan trong Khối được Bộ giao thêm nhiệm vụ mới về quản lý biển và hải đảo, về thực hiện chương trình “Ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng”, quản lý tài nguyên nước mặt, công tác tài chính đất đai; mở rộng đa ngành, đa lĩnh vực và nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh và thành lập Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam; nâng cao hơn năng lực nghiên cứu, điều tra cơ bản và đào tạo nguồn nhân lực của ngành qua việc tổ chức lại các phân viện nghiên cứu miền Nam, củng cố tổ chức và nâng cao năng lực dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, nâng cấp 2 trường trung cấp của ngành thành trường cao đẳng Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh và tiếp tục chuẩn bị thành lập trường đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh.
Song Đảng bộ Khối Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đứng trước những yêu cầu, đòi hỏi nâng cao hơn toàn diện mọi mặt hoạt động của từng cơ quan và toàn Khối; cần có sự vươn lên mạnh mẽ, tạo sự đột biến để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng ngành Tài nguyên và Môi trường ngày càng lớn mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ I (2005 – 2010).
2. Kết quả lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ I (2005 – 2010)
2.1 Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
Thông qua các cấp ủy cơ sở đảng, Đảng ủy Khối đã lãnh đạo đảng viên, cán bộ công nhân viên ra sức thi đua, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ chính trị trong các lĩnh vực.
2.1.1 Lĩnh vực sản xuất kinh doanh
Thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong Khối gồm Công ty Đo đạc Địa chính và Công trình (nay là Công ty Tài nguyên và Môi trường miền Nam) và Chi nhánh Công ty Cổ phần tư vấn dịch vụ Khoa học Công nghệ Tài nguyên và Môi trường. Sản phẩm của Công ty Tài nguyên và Môi trường là bộ tài liệu, số liệu về đo đạc lập bản đồ địa chính, bản đồ địa hình, bản đồ công trình và các loại bản đồ chuyên dụng về đất đai; xây dựng cơ sở dữ liệu để thiết lập hệ thống thông tin địa lý (GIS), thông tin đất đai (LIS), quản lý và bảo vệ môi trường, và các hoạt động dịch vụ, lao vụ khác. Đây là những tài liệu quan trọng mà ngành cung cấp cho các địa phương sử dụng vào công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, cũng như cho các ngành, các tổ chức thực hiện chức năng quản lý chuyên ngành và sản xuất kinh doanh. Với địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Công ty đã đáp ứng việc thiết lập hệ thống tọa độ - độ cao phủ trùm toàn thành phố, bộ bản đồ địa chính tỷ lệ lớn (1/1000 – 1/500) của phần lớn số xã, phường và nhiều sản phẩm khác. Ngoài ra cấp ủy đảng đã đề ra nhiều giải pháp lãnh đạo về đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản lý và điều hành, mở rộng phạm vi hoạt động, đa dạng hóa các loại sản phẩm và áp dụng thành công tiêu chuẩn chất lượng ISO: 9001: 2008, Công ty đạt doanh số từ 172 tỷ đồng năm 2005 lên 276,5 tỷ đồng năm 2009, tăng 62,45%. Đạt 15,61% về tốc độ tăng trưởng và vượt kế hoạch hằng năm từ 7-12%. Công ty còn được bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ mới về đầu tư kinh doanh bất động sản, đào tạo nguồn nhân lực, quy hoạch sử dụng đất đai, đánh giá tác động  môi trường và các hoạt động khác về tư vấn dịch vụ bảo vệ môi trường. Hằng năm công ty hoàn thành nghĩa vụ thuế với Nhà nước; thu nhập của người lao động liên tục tăng (từ 4,0 triệu đồng/tháng năm 2005 lên 5,9 triệu đồng/tháng năm 2009). Kết quả sản xuất kinh doanh cùng với thành tích toàn diện đạt được, công ty được Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới, Huân chương độc lập hạng Ba và nhiều phần thưởng cao quý khác. Đảng bộ Công ty đạt trong sạch vững mạnh và tiêu biểu nhiều năm liền.
Chi nhánh Công ty Cổ phần tư vấn dịch vụ khoa học công nghệ Tài  nguyên và Môi trường tuy là một bộ phận trú đóng tại thành phố Hồ Chí Minh của Công ty thuộc Bộ và nhiệm vụ chủ yếu là kinh doanh, dịch vụ máy móc, thiết bị đo đạc bản đồ, nhưng chi bộ đã lãnh đạo Chi nhánh vươn lên mở rộng nhiều hoạt động dịch vụ tư vấn, kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm đo đạc bản đồ, xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Doanh số đạt được hằng năm tăng khá nhanh, từ 6,5 tỷ đồng năm 2005 lên 10,7 tỷ đồng năm 2009. Đời sống cán bộ, công nhân viên được bảo đảm và nâng cao, thu nhập bình quân năm 2009 đạt hơn 5,0 triệu đồng/tháng, vượt chỉ tiêu đề ra.
2.1.2 Hoạt động sự nghiệp và dịch vụ công
Hoạt động sự nghiệp và dịch vụ công có 10 cơ quan được giao nhiệm vụ hoạt động về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, môi trường, đất đai, địa chất, khoáng sản, tài nguyên nước, biển và hải đảo, viễn thám, nghiên cứu khoa học và đào đạo nguồn nhân lực. Đây là các tổ chức hoạt động sự nghiệp có thu. Chi phí hoạt động của cơ quan, ngoài việc được cấp bằng ngân sách Nhà nước theo kế hoạch còn được bù đắp chi phí từ nguồn thu hoạt động dịch vụ công. Mặc dù khối lượng nhiệm vụ và kinh phí được cấp từ ngân sách Nhà nước đối với một số cơ quan liên tục giảm, hoạt động chuyển dần sang cơ chế tự trang trải kinh phí, song cấp ủy các cơ quan, đơn vị ngoài việc tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ do cơ quan quản lý cấp trên giao, còn đề ra nhiều giải pháp khắc phục khó khăn bằng tìm kiếm thêm nhiều việc làm. Tại các liên đoàn địa chất với nhiệm vụ thăm dò, tìm kiếm nguồn nước dưới đất phục vụ sản xuất, sinh hoạt, đời sống tại địa bàn vùng sâu, vùng xa thuộc Nam Bộ; tìm kiếm, đánh giá nguồn tài nguyên khoáng sản tại nhiều địa phương ở Tây Nguyên và ven biển Nam Trung Bộ. Các cơ quan nghiên cứu gắn sản phẩm của nghiên cứu khoa học với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh gắn kết quả đào tạo với nhu cầu nguồn nhân lực của địa phương và các tổ chức khác.
Bằng sự cố gắng nỗ lực trên, các cấp ủy đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và đảng viên, CBCNV-LĐ trong toàn Khối đều vượt qua khó khăn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra.
Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ duy trì thường xuyên và nâng cao hơn về chất lượng điều tra cơ bản, dự báo, cảnh báo khí tượng, thủy văn, môi trường nước và không khí trên địa bàn 19 tỉnh, thành phố Nam Bộ. Hằng năm chất lượng công tác đều đạt và vượt so với yêu cầu chỉ đạo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia (điều tra cơ bản vượt 1,0 đến 2,0 điểm, dự báo vượt 1,0 đến 3,0%), đạt trình độ mức tiên tiến trong khu vực. Trong 5 năm qua đã dự báo đúng tất cả các cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Các năm 2008, 2009, 2010, Đài được Nhà nước đầu tư xây dựng mới và trang thiết bị cho các trung tâm khí tượng thủy văn một số tỉnh trong đó xây dựng mới trạm rađa Nhà Bè và các trạm khí tượng thủy văn tại thành phố Hồ Chí Minh, hoàn chỉnh hệ thống truyền tin từ cấp tỉnh lên Đài và trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia. Thông qua việc đầu tư về cơ sở vật chất, máy móc thiết bị, công tác dự báo của Đài sẽ được chuyển sang công nghệ mới dự báo theo mô hình số trị là phổ biến và nâng cao hơn về chất lượng dự báo.
Ngoài việc lãnh đạo hoàn thành 100% kế hoạch do cơ quan cấp trên giao về quan trắc động thái nước dưới đất vùng Nam Bộ, lập bản đồ địa chất khu vực Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ thực hiện dự án phân vùng nhỏ động đất khu vực thành phố Hồ chí Minh, điều tra đánh giá tiềm năng một số loại sa khoáng vùng ven biển từ Ninh Thuận trở vào và một số vật liệu xây dựng ở các địa bàn, cấp ủy đảng các liên đoàn địa chất còn tích cực, năng động lãnh đạo thực hiện nhiều hoạt động dịch vụ địa chất (Kế hoạch B) và doanh số đạt 1,5 – 2,0 lần doanh số nhiệm vụ kế hoạch giao (Kế hoạch A). Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam (trước năm 2007 là Liên đoàn Địa chất Thủy văn và Địa chất Công trình miền Nam) được điều chỉnh chức năng nhiệm vụ từ điều tra cơ bản địa chất -  thủy văn thành quy hoạch và điều tra tài nguyên nước nhưng đã nhanh chóng thích ứng với nhiệm vụ mới, doanh số của các liên đoàn địa chất hằng năm liên tục tăng: Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam tăng bình quân 4-6%, Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam tăng bình quân hơn 20%. Thu nhập hằng năm của người lao động trong các liên đoàn đều tăng 1,0 – 2,0 triệu đồng trở lên/năm.
Các phân viện có nhiều tiến bộ trong nghiên cứu khoa học. Mặc dù có phân viện còn khó khăn về thiếu việc làm, song các cấp ủy đảng đã đề ra nhiều giải pháp khắc phục khó khăn và vươn lên. Phân viện Khoa học Đo đạc&Bản đồ phía Nam đã nghiên cứu thành công nhiều đề tài khoa học, trong đó có đề tài cấp Bộ ứng dụng khoa học công nghệ vào đo trọng lực biển Việt Nam. Kết quả nghiên cứu đã được ứng dụng vào thực tiễn tại các vùng biển nước ta. Phân viện Địa chất Khoáng sản phía Nam từ chỗ chỉ thực hiện những đề tài cơ sở, nay trực tiếp thực hiện nhiều đề tài cấp bộ và nhà nước về lĩnh vực địa chất nhất là việc tìm kiếm nguồn nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng ở Tây Nguyên. Phân viện Khí tượng Thủy văn và Môi trường phía Nam có nhiều đề tài cấp bộ và nhà nước nghiên cứu chuyên sâu về khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường và xử lý chất thải; mà gần đây là tham gia tích cực với các địa phương về xây dựng Atlat tỉnh, thành phố, các nghiên cứu về ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng tại khu vực Nam Bộ. Bằng kết quả nghiên cứu sản phẩm của Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Viễn thám, Trung tâm Điều tra đánh giá tài nguyên đất phía Nam nay đã trở thành tài liệu quan trong phục vụ tổng kiểm kê đất đai năm 2010 và quy hoạch sử dụng đất tại các địa phương. Bản đồ viễn thám có khả năng đáp ứng nhanh cho các địa phương việc tổng hợp, phân tích biến động đất đai. Hiện nay các trung tâm còn tiếp tục phát huy tiện ích của bản đồ viễn thám vào phát hiện phá rừng, cháy rừng, xác định hiện trạng nước mặt để lập bản đồ nước ngập phục vụ dự báo, cảnh báo lũ lụt…
Trường Cao đẳng Tài nguyên & Môi trường thành phố Hồ Chí Minh thành lập trên cơ sở 2 trường trung cấp thuộc Bộ và đi vào hoạt động từ tháng 01/2007. Cấp ủy đảng Trường đã tập trung lãnh đạo ổn định công tác tổ chức, nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên và chất lượng đào tạo. Khi mới thành lập, trường chỉ có dưới 10 cán bộ, giáo viên có trình độ sau đại học, đến đầu năm 2010 có 01 phó giáo sư, 03 tiến sỹ, 37 thạc sỹ và 42 người đang học cao học trong tổng số 164 cán bộ, giáo viên. Từ chỗ trường mới đào tạo 7 chuyên ngành hệ trung cấp và 4 chuyên ngành hệ cao đẳng: khí tượng học, công nghệ kỹ thuật môi trường, kỹ thuật trắc địa, quản lý đất đai; năm học 2009 – 2010, trường có thêm 4 chuyên ngành hệ cao đẳng: thủy văn, cấp thoát nước, thông tin địa lý và tin học ứng dụng. Và nay tiếp tục đề nghị Bộ cho phép bổ sung 4 chuyên ngành đào tạo mới: quản trị kinh doanh, kinh tế tài nguyên và môi trường, kỹ thuật địa chất và kế toán. Từ năm 2007 đến hết năm học 2008 – 2009, có 1600 học sinh tốt nghiệp ở các cấp học; trong đó 480 học sinh trung cấp học liên thông lên hệ Cao đẳng. Công tác nghiên cứu khoa học được đẩy mạnh, từ chỗ chỉ nghiên cứu một số đề tài cấp cơ sở gắn với chương trình giảng dạy nay đã thực hiện nhiều đề tài cấp tỉnh với nguồn kinh phí hằng năm 4 - 5 tỷ đồng. Hiện nay trường đang chuẩn bị đầu tư xây dựng cơ sở vật chất mới tại huyện Nhà Bè, và chuẩn bị điều kiện để thành lập trường Đại học Tài nguyên & Môi trường thành phố Hồ Chí Minh.
          2.1.3 Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên & môi trường
          Cơ quan Đại diện Bộ Tài nguyên & Môi trường, Chi cục Khoáng sản miền Nam, Chi cục Bảo vệ Môi trường miền Đông Nam bộ có nhiệm vụ tham mưu cho Bộ thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Tài nguyên & Môi trường. Tuy mới được thành lập cơ quan từ năm 2008 song cấp ủy Cơ quan Đại diện Bộ Tài nguyên & Môi trường đã tập trung lãnh đạo tích cực xây dựng các văn bản xác định mối quan hệ công tác giữa Cơ quan Đại diện với các cơ quan thuộc Bộ và văn bản quản lý nội bộ nên đã nhanh chóng đi vào hoạt động nền nếp, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo về chuyên môn của Bộ đối với các địa phương phía Nam và các cơ quan thuộc Bộ trú đóng tại thành phố Hồ Chí Minh. Chi cục khoáng sản miền Nam, Chi cục Bảo vệ Môi trường miền Đông Nam Bộ bước đầu đã đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của Bộ, hướng dẫn tuyên truyền trong nhân dân, các tổ chức kinh tế, xã hội nâng cao nhận thức và chấp hành pháp luật về khoáng sản và bảo vệ môi trường; lập hồ sơ thăm dò và khai thác khoáng sản; đánh giá tác động môi trường và các hoạt động về thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản, bảo vệ môi trường.
          Nhìn lại 05 năm qua, Đảng ủy Khối và cấp ủy đảng các cơ quan, đơn vị trong Khối đã có nhiều nỗ lực, đề ra nhiều giải pháp và tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện. Kết quả là toàn Khối và từng cơ quan, đơn vị đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch tất cả các kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất của Đảng bộ Khối nhiệm kỳ (2005-2010), đóng góp tích cực vào công tác quản lý tài nguyên và môi trường và phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.
          2.2 Công tác xây dựng Đảng
          Nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ nhất về công tác xây dựng đảng là nâng cao năng lực lãnh đạo của các chi bộ, đảng bộ và chất lượng của đội ngũ đảng viên, nhất là việc xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết của cấp ủy, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên mới và công tác kiểm tra, giám sát của đảng. Đến nay toàn Đảng bộ Khối đã có nhiều chuyển biến và thu được kết quả tích cực trên các mặt.
          2.2.1 Công tác lãnh đạo về chính trị tư tưởng
Tuyên truyền kịp thời đến đảng viên và phần lớn cán bộ, công nhân viên, lao động về Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Nghị quyết Đại hội VIII Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất Đảng bộ Khối và các nghị quyết hội nghị Trung ương 3, Trung ương 4, Trung ương 5, Trung ương 6, Trung ương 7, Trung ương 8, Trung ương 9 (khóa X), các chủ trương của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường và các văn bản pháp luật về đất đai, khoáng sản, môi trường, khí tượng, thủy văn và giáo dục - đào tạo… Trên cơ sở tiếp thu nội dung nghị quyết, các cấp ủy đảng đã cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình kế hoạch thực hiện của cấp mình. Đơn cử như thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 về lãnh đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, các cấp ủy cơ sở đã yêu cầu cán bộ như đi công tác tại đơn vị xa phải chuẩn bị đủ nội dung cho 02 loại việc trở lên; những văn bản chỉ đạo thông thường của giám đốc gửi tới đơn vị trực thuộc được thực hiện qua mạng máy tính. Đảng ủy Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ lãnh đạo đề ra chỉ tiêu nâng cao chất lượng điều tra cơ bản và rút ngắn thời gian truyền tin. Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3, các cơ quan, đơn vị trong Khối đều tiết kiệm được chi phí vật tư, văn phòng phẩm và các chi phí khác. Mỗi năm toàn Khối tiết kiệm chi phí đạt 1 tỷ đồng; chưa đơn vị nào để xảy ra chi sai nguyên tắc phải xuất toán.
Đảng ủy Khối đã xây dựng và thực hiện 2 chuyên đề về những giải pháp nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5; xây dựng đoàn kết nội bộ và nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng bộ, chi bộ theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6; ban hành 2 nghị quyết (số 08 và số 09) về lãnh đạo Công đoàn và Đoàn Thanh niên Khối theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 và 7, và nhiều cuộc sinh hoạt tọa đàm khác. Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9, nhờ làm tốt việc rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch nên các cấp ủy đảng đều đề ra nhiều giải pháp trong chỉ đạo điều hành và đã hoàn thành kế hoạch đề ra.
Nhân dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của Đảng, của dân tộc và của giới, của ngành tài nguyên và môi trường, công tác tuyên truyền có lồng ghép với sinh hoạt các chuyên đề khác và nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về thành tựu đổi mới của Đảng được tổ chức sôi nổi và đây cũng là dịp gắn công tác tuyên truyền với các phong trào thi đua. Phong trào “Thi đua mùa Xuân” phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ trong dịp họp mặt đầu năm và kỷ niệm ngày thành lập Đảng (03/02); hơn 200 công trình thanh niên được đăng ký thực hiện trong “tháng thanh niên” hằng năm và đã hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng. Tháng 8/2009, Đảng ủy Khối còn tổ chức họp mặt kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối (31/8/2004-31/8/2019) ôn lại quá trình xây dựng và phát triển của Đảng bộ, động viên đảng viên, cán bộ công nhân viên tiếp tục phấn đấu xây dựng Đảng bộ đạt thành tích cao hơn trong thời gian tới. Để ghi nhận những kết quả đạt được, Bộ TN&MT đã tặng Bằng khen cho Đảng bộ Khối. Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá Đảng bộ Khối đạt trong sạch vững mạnh hằng năm và đã đóng góp tích cực vào các hoạt động của Đảng Bộ Thành phố Hồ Chí Minh.
Với những cố gắng nói trên, tình hình tư tưởng của đảng viên, cán bộ, công nhân viên trong toàn Khối luôn ổn định và theo chiều hướng tích cực về nhận thức và vận dụng chủ trương nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào chương trình công tác của đơn vị mình đạt hiệu quả; niềm tin vào sự lãnh đạo của đảng bộ, chi bộ cũng như lòng yêu ngành, yêu nghề, gắn bó với cơ quan, đơn vị, với ngành ngày càng rõ hơn.
Về thực hiện Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng cơ sở đã phổ biến quán triệt và đề ra Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW ngày 7/11/2006 của Bộ Chính trị và các chuyên đề đến toàn thể đảng viên, cán bộ công nhân viên chức – lao động trong Khối hưởng ứng Cuộc vận động, toàn Khối đã dấy lên phong trào tìm, đọc sách, tài liệu, thi kể chuyện về tấm gương đạo đức của Bác từ cấp cơ sở đến Khối. Có trên 96% đảng viên và cán bộ, công nhân viên, lao động tham gia học tập thực hiện 6 chủ đề về tư tưởng và tấm gương đạo đức của Bác. Từng cấp ủy đảng đều đề ra chương trình hành động và từng cán bộ, đảng viên viết thu hoạch về nhận thức và đăng ký việc “làm theo” Bác. Kết quả cho thấy, Cuộc vận động đã có tác động tích cực về rèn luyện nâng cao ý thức trách nhiệm với nhiệm vụ được giao và sửa đổi lề lối, tác phong làm việc, phấn đấu làm hết việc thay vì hết giờ; năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác được nâng lên. Trong bốn năm qua, toàn Khối đã có 15 tập thể và 28 cá nhân được biểu dương điển hình tại cấp Khối và thành phố, và nay họ tiếp tục là địa chỉ điển hình để người khác noi gương trong các mặt công tác.
Mặt còn hạn chế của công tác chính trị tư tưởng là việc đề ra chương trình thực hiện chỉ thị, nghị quyết tại một số cấp ủy cơ sở đảng chưa đề rõ chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể; tổ chức thực hiện có khi chưa cương quyết; đánh giá kết quả đạt được còn chậm so với yêu cầu chỉ đạo nên việc nhân rộng những kinh nghiệm, mô hình tập thể, cá nhân chưa được lan tỏa mạnh mẽ.
2.2.2 Công tác tổ chức cán bộ và đảng viên
Đảng bộ Khối Bộ Tài nguyên và Môi trường tuy không có nhiều tổ chức đảng cơ sở trực thuộc song các cơ sở lại hoạt động ở nhiều loại hình: doanh nghiệp, sự nghiệp và dịch vụ công, quản lý nhà nước, và thực hiện nhiệm vụ trong 7 lĩnh vực của ngành: lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước, địa chất và khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, đo đạc - bản đồ, biển và hải đảo. Các cơ sở trú đóng tại địa bàn trải rộng từ Bắc đến Nam. Một bộ phận lớn đảng viên, cán bộ, công nhân viên thường xuyên công tác ngoại nghiệp. Đến nay toàn Đảng bộ có 14 tổ chức đảng cơ sở trực thuộc (5 đảng bộ và 9 chi bộ cơ sở) với 1037 đảng viên (số liệu đến tháng 6/2010), tăng 7 tổ chức đảng cơ sở và 350 đảng viên so với ngày thành lập Đảng bộ (31/8/2004). Trong công tác tổ chức cán bộ và đảng viên, Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo các cơ sở đảng thực hiện tốt việc xây dựng quy chế làm việc, hoàn thiện bộ máy tổ chức cán bộ, phát triển đảng và quản lý đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác kiểm tra, giám sát và bảo vệ chính trị nội bộ.
* Về công tác tổ chức cán bộ:
Mặc dù có những biến động về nhân sự cấp ủy do có một số đồng chí được phân công nhiệm vụ khác hoặc nghỉ hưu theo chế độ chính sách, song do làm tốt công tác quy hoạch cán bộ nên bộ máy tổ chức, cấp ủy viên các cấp được củng cố hoàn thiện kịp thời. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Đức được bổ nhiệm làm thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường từ cuối năm 2007.Một đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, 4 đồng chí cấp ủy viên khác nghỉ hưu, song các chức danh đã được bổ sung kịp thời. Đồng chí Trần Văn Thận được bầu bổ sung làm Bí thư Đảng ủy Khối thay cho đồng chí Nguyễn Văn Đức; các chức danh khuyết phó bí thư, ủy viên thường vụ tiếp tục được bổ sung kịp thời. Đến nay, Ban chấp hành Đảng bộ Khối có 14 đồng chí, trong đó Ban Thường vụ 4 đồng chí, và Ủy ban kiểm tra 05 đồng chí. Các cơ sở đảng có 12 đồng chí cấp ủy viên thuyên chuyển công tác hoặc nghỉ hưu và cũng được bổ sung kịp thời. 64 đồng chí cấp ủy viên cơ sở, trong đó 12 đồng chí được bổ sung sau thời điểm Đại hội I Đảng bộ Khối. Đặc biệt trong nhiệm kỳ qua Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở đã làm thủ tục, nhận xét đánh giá cán bộ đảng viên chủ chốt để đề nghị các cấp bổ nhiệm, đề bạt và bổ nhiệm lại cho 19 đồng chí là giám đốc, phó giám đốc và trưởng, phó các đơn vị. Có trên 80 đồng chí cán bộ được bổ nhiệm, đề bạt từ phó trưởng phòng trở lên đến giám đốc các xí nghiệp. Nhìn chung các đồng chí được bổ nhiệm, đề bạt và bổ sung cấp ủy đều thể hiện được năng lực, trình độ, giữ gìn được đạo đức, phẩm chất và hoàn thành tốt nhiệm vụ do cấp ủy giao.
Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ trong Khối được quan tâm hơn. Ngoài việc cấp ủy đảng cơ sở và lãnh đạo cơ quan cử người đi học về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, … Đảng ủy Khối đã phối hợp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Công nghiệp Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh, Quận ủy quận 3 để cử 31 cán bộ học cử nhân và cao cấp lý luận chính trị, 8 cán bộ học trung cấp lý luận chính trị - hành chính. Đảng ủy Khối tổ chức bồi dưỡng 6 chuyên đề về nghiệp vụ công tác đảng cho 136 lượt cấp ủy viên và cán bộ đảng vụ; bồi dưỡng lý luận chính trị và nhận thức về Đảng cho hơn 500 cảm tình đảng và đảng viên mới kết nạp phục vụ công tác phát triển đảng của Đảng bộ. Cấp ủy và chính quyền các cơ quan, đơn vị cũng tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng cho hàng trăm cán bộ quản lý và kỹ thuật về chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý nhà nước, quản lý kinh tế đáp ứng kịp thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
* Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ, Đảng ủy Khối đã xây dựng 01 chuyên đề về nâng cao sinh hoạt chính trị tư tưởng (27/02/2006) trong chi bộ và hướng dẫn quy trình, nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (07/11/2008). Vận dụng tình hình thực tế, các chi bộ trong Đảng bộ Khối đều có chuyển biến tích cực theo hướng sinh hoạt đảng đầy đủ hơn, bình quân 1,0 – 1,5 tháng sinh hoạt 1 lần, đảng viên tham gia sinh hoạt đạt tỉ lệ bình quân từ 87% đến 100%. Nội dung sinh hoạt phong phú hơn, bình quân đạt 5 – 6 nội dung so với 7 nội dung theo quy định tại Chỉ thị số 10 và Hướng dẫn 05 nói trên. Nhiều chi bộ duy trì thường xuyên sinh hoạt chính trị tư tưởng, thông tin cho đảng viên những chủ trương chính sách mới của Đảng, Nhà nước và của ngành tài nguyên và môi trường. Bí thư chi bộ có kết luận nội dung sinh hoạt và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên,… Tuy nhiên, những chi bộ có nhiều đảng viên đi công tác ngoại nghiệp ở địa bàn xa còn có khó khăn về ấn định lịch sinh hoạt; việc chọn nội dung chuyên đề phù hợp cho từng kỳ sinh hoạt, có đồng chí bí thư còn lúng túng; việc kết luận nội dung cuộc họp, phân công nhiệm vụ cho đảng viên, việc ghi chép biên bản sinh hoạt có lúc, có nơi còn sơ sài.
* Công tác phát triển đảng và quản lý đảng viên
Các cấp ủy đã tích cực công tác tạo nguồn phát triển đảng; công tác điều tra, xác minh lý lịch và tổ chức xét duyệt của cấp ủy đảng nên trong nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ Khối đã phát triển được 445 đảng viên mới, vượt 27% so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra; bình quân mỗi năm kết nạp 89 đảng viên mới, trong đó hơn 50% đảng viên mới là đoàn viên thanh niên. Kết quả của công tác phát triển đảng đã góp phần khắc phục tình trạng sinh hoạt ghép ở một số chi bộ bộ phận. Các đồng chí đảng viên mới kết nạp đều thể hiện được vai trò đảng viên, hoàn thành nhiệm vụ người đảng viên. Mặt còn hạn chế trong công tác này là có một số ít chi bộ bộ phận có nguồn phát triển nhưng có năm chưa phát triển được đảng viên.
Công tác quản lý đảng viên thực hiện có kết quả thông qua việc giao nhiệm vụ cho đảng viên. Các đảng viên được giao nhiệm vụ về chuyên môn nghiệp vụ thông qua bản đăng ký và giao nhiệm vụ đầu năm tại cơ quan hành chính, sự nghiệp, hoặc thông qua phiếu giao việc tại doanh nghiệp; nhiệm vụ về công tác vận  động quần chúng và các công tác khác của đảng viên. Do đó, đảng viên đều được giao nhiệm vụ cụ thể để phấn đấu. Kết quả đánh giá chất lượng đảng viên cho thấy, hằng năm có 90% trở lên đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên, công tác quản lý và theo dõi tư tưởng của cán bộ, đảng viên công tác tại địa bàn xa trung tâm vẫn còn khó khăn và đôi lúc chưa kịp thời.
* Công tác bảo vệ chính trị nội bộ
Tích cực thực hiện Quy định số 57-QĐ/TW ngày 03/5/2007 mà trước đó là Quy định số 75 của Bộ Chính trị “một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” và Hướng dẫn số 11-HD/BTCTW ngày 24/10/2007 của Ban Tổ chức Trung ương.
Kết quả đạt được là đã rà soát lịch sử chính trị, nhất là về quan hệ chính trị xã hội hiện nay và có kết luận đối với các đồng chí là cấp ủy viên Đảng ủy Khối và cơ sở; đồng thời hằng năm còn được bổ sung những thay đổi bằng “phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên” (mẫu số 03-HSĐV). Việc rà soát và bổ sung phiếu đảng viên hằng năm đã có tác dụng tiếp tục hoàn thiện hồ sơ lý lịch cán bộ, đảng viên, làm cơ sở cho việc quy hoạch, đào đạo và đáp ứng kịp thời đề bạt, bổ nhiệm, củng cố hoàn thiện các cấp ủy đảng và lãnh đạo cơ quan trong Khối, trong đó có phục vụ trực tiếp công tác nhân sự đại hội đảng các cấp. Công tác cập nhật hồ sơ dữ liệu đảng viên vào hệ thống máy tính cũng được tiến hành thường xuyên, liên tục. Toàn bộ dữ liệu của tất cả đảng viên được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và Ban Tổ chức Thành ủy theo dõi và quản lý chặt chẽ theo quy định về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.
2.2.3 Công tác kiểm tra, giám sát
Thực hiện Điều 30 Điều lệ Đảng (khóa X), Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở đã tổ chức 250 cuộc kiểm tra, giám sát đối với tổ chức cơ sở đảng và 1.150 lượt cán bộ, đảng viên.
Nội dung kiểm tra, giám sát là đánh giá vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng, vận động quần chúng và lãnh đạo đoàn thể; và thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối và cơ sở cùng đề ra kế hoạch kiểm tra, giám sát ở cấp mình theo Điều 32 Điều lệ Đảng; đã kiểm tra, giám sát 95 tổ chức đảng, 562 lượt đảng viên và 64 cấp ủy viên cùng cấp.
Kết quả kiểm tra, giám sát cho thấy các cấp ủy đảng đã đề ra được chương trình, nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng cao hơn, hầu hết đều vượt chỉ tiêu đề ra về phát triển đảng viên mới. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, vận động quần chúng và lãnh đạo đoàn thể có chuyển biến tích cực hơn. Tài chính của đảng được quản lý, sử dụng đúng chế độ. Công tác đảng vụ có nền nếp hơn. Hầu hết đảng viên được được giám sát đều gương mẫu, giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống; chấp hành nghiêm túc Điều lệ Đảng và pháp luật.
Về giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, Đảng ủy Khối tiếp nhận 8 đơn và đã kiểm tra tại 02 tổ chức đảng  và 9 đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở đã kỷ luật khiển trách 01 tổ chức đảng do vi phạm chế độ sinh hoạt chi bộ định kỳ theo Điều lệ Đảng; cảnh cáo 01 đảng viên và khiển trách 01 đảng viên do thiếu trách nhiệm làm thất thoát tài sản cơ quan và và do vi phạm chế độ quản lý thông tin của cơ quan đơn vị; xóa tên 03 đảng viên do nhiều tháng không tham gia sinh hoạt chi bộ. Tạm đình chỉ chức danh 01 đồng chí Bí thư Đảng ủy cơ sở do liên quan đến trách nhiệm của người đứng đầu. Tại cơ sở đảng cũng tiếp nhận một số đơn thư thắc mắc về thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hộ lao động và đã được cấp ủy, lãnh đạo cơ quan giải đáp kịp thời. Đến nay toàn Đảng bộ Khối không còn trường hợp đơn thư, khiếu nại nào chưa được giải quyết. Trong quá trình kiểm tra, giám sát, các quy định về phương pháp, quy trình kiểm tra, giám sát đã được thực hiện đúng theo quy định của Điều lệ Đảng và Quy định số 25-QĐ/TW của Bộ Chính trị.
Tuy nhiên công tác kiểm tra, giám sát vẫn còn một số hạn chế như:
Một số chi bộ, đảng bộ bộ phận đề ra kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm chưa kịp thời; có nơi kế hoạch chưa xác định rõ về nội dung, đối tượng và thời gian kiểm tra, giám sát có ảnh hưởng tới chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát.
Có một số chi bộ được phân công công tác kiểm tra nhưng chưa thật sự chủ động tổ chức kiểm tra, giám sát. Việc đánh giá kết quả, sơ tổng kết để rút ra nội dung cần chấn chỉnh cũng chưa kịp thời. Có nơi còn có sai phạm về chế độ quản lý sử dụng, cho thuê mặt bằng đất của cơ quan để bổ sung nguồn thu nhưng không minh bạch về chi tiêu phải chịu xử lý của pháp luật như tại đơn vị Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam, có 01 cán bộ lãnh đạo và 01 cán bộ khác liên quan đến vi phạm pháp luật.
2.2.4 Lãnh đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hiện quy chế dân chủ
Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 (khóa X) về phòng, chống tham nhũng, lãng phí và Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Đảng ủy Khối đã đề ra chương trình kế hoạch thực hiện và chỉ đạo cấp ủy cơ sở đảng cụ thể hóa kế hoạch của Đảng ủy Khối thành chương trình công tác của cấp mình. Các đơn vị doanh nghiệp đã công khai và thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản về quản lý nội bộ nhất là văn bản về định mức kinh tế - kỹ thuật, thực hiện chế độ phiếu giao việc để người lao động biết trước thu nhập của mình ứng với khối lượng công việc được giao; giảm thiểu các cuộc họp tập trung và phát huy cao nhất tiện ích của mạng máy tính để trao đổi thông tin, chỉ đạo sản xuất. 1/3 số cuộc họp và phần lớn thông tin chỉ đạo của giám đốc được thực hiện qua mạng máy tính. Trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp là xây dựng và tổ chức thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ trên cơ sở tiếp thu ý kiến của cán bộ, công nhân viên chức và phù hợp với chế độ chính sách hiện hành; quản lý và sử dụng chặt chẽ các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, nghiên cứu khoa học và đào tạo; công khai các thủ tục hành chính có liên quan đến quy chế dân chủ. Nhìn chung các cơ quan, đơn vị đều thực hành được tiết kiệm. Cơ quan hành chính tiết kiệm được 10% hạn mức ngân sách cấp. Giá thành sản xuất trong doanh nghiệp không vượt giá thành kế hoạch; chưa trường hợp nào bị Cơ quan kiểm toán Nhà nước xuất toán do vi phạm chế độ tài chính. Đời sống cán bộ, công nhân viên, lao động, nói chung được đảm bảo và nâng lên. Một số đơn vị sự nghiệp có thu, thu nhập của người lao động đạt 2,1 lần  so với mức lương cơ bản và tăng 5 – 10% hằng năm.
Mặt còn hạn chế trong công tác này là các cơ quan, đơn vị kịp thời tổng hợp đánh giá kết quả đạt được bằng số liệu cụ thể cho nên giải pháp đề ra nhằm tiết kiệm có lúc chưa sát thực. Việc tiết kiệm về thời gian chưa được nhận thức đầy đủ ở một bộ phận cán bộ, công nhân viên nên trong công tác chưa thật sự chú ý tới bố trí hợp lý công việc, sắp xếp tài liệu; làm việc còn nặng về sự vụ.
2.3 Công tác vận động quần chúng
Đảng ủy Khối đã xây dựng Chương trình hành động số 05 Ctr/ĐUK ngày 10/04/2007 lãnh đạo tích cực công tác vận động quần chúng theo Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị và Quy định số 1043 –QĐ/TU của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt thông qua các phong trào phát động thi đua của các đơn vị và của ngành tài nguyên và môi trường đã phát hiện các tập thể, cá nhân có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất, nghiên cứu khoa học, quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường đạt kết quả khá tốt và tổ chức tuyên dương, nhân rộng các gương CBCNV-LĐ, đoàn viên tiêu biểu, ưu tú, các điển hình “Dân vận khéo” đã lan tỏa rộng khắp toàn ngành. Hầu hết các đảng viên đều được giao công tác vận động quần chúng như bồi dưỡng quần chúng trở thành đảng viên, vận động nhân dân nơi mình công tác thực hiện tốt pháp luật đất đai, bảo vệ tài nguyên và môi trường và các hoạt động cụ thể khác.
2.4 Công tác lãnh đạo đối với đoàn thể Khối
Đảng ủy Khối đã cụ thể hóa Nghị quyết Hội nghị Trung ương và thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về công tác vận động quần chúng và hướng dẫn của tổ chức đoàn thể cấp trên thành Nghị quyết số 08 và số 09 của Đảng ủy Khối về lãnh đạo tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên Khối, nhằm xây dựng tổ chức đoàn thể Khối vững mạnh, xuất sắc.
2.4.1 Đối với Công đoàn Khối
Công đoàn Khối và các công đoàn cơ sở đã kiện toàn tổ chức kịp thời và nâng cao chất lượng hoạt động. Trong nhiệm kỳ Công đoàn Khối đã kết nạp được hơn 400 đoàn viên công đoàn; nội dung sinh hoạt công đoàn đi vào trọng tâm hơn nhằm động viên mọi người ra sức thi đua hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời tích cực bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động. Đến nay tất cả các công đoàn cơ sở tổ chức đại hội hết nhiệm kỳ và Công đoàn Khối đã chuẩn bị xong về văn kiện, nhân sự để đại hội diễn ra ngay sau Đại hội Đảng bộ Khối.
Các phong trào thi đua được Công đoàn Khối phát động hằng năm nhằm hưởng ứng thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có tác động tích cực tới nâng cao ý thức trách nhiệm và nhất là nâng cao năng suất, chất lượng công tác, học tập, nâng cao trình độ chuyên môn và tìm hiểu truyền thống cách mạng được đoàn viên công đoàn hưởng ứng tích cực. Hơn 3000 lượt đoàn viên công đoàn tham gia hội thi “tìm hiểu 60 năm nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, “ Đảng Cộng sản Việt Nam – 80 năm một chặng đường lịch sử”, “Thành phố Hồ Chí Minh – thành phố anh hùng”, “Chủ tịch Tôn Đức Thắng – một nhân cách lớn” và gần 100 người tham gia các hội thi “bàn tay vàng” ngành đo đạc bản đồ, “bút chì vàng” ngành khí tượng thủy văn, tin học văn phòng và giáo viên dạy giỏi ở cấp Khối và Bộ. Mỗi năm, 90 – 100 đoàn viên công đoàn ưu tú được giới thiệu cho chi bộ để phát triển thành đảng viên. Công đoàn còn quyên góp xây dựng hàng chục căn nhà tình nghĩa, tình thương, xây dựng các quỹ xã hội được 170 – 400 triệu đồng/ năm. Công đoàn Khối liên tục được công nhận đạt công đoàn vững mạnh, năm 2008, 2009 được Liên đoàn lao động thành phố Hồ Chí Minh tặng cờ thi đua xuất sắc.
2.4.2 Đối với Đoàn Thanh niên Khối
Mặc dù có những thay đổi về bố trí cán bộ do yêu cầu công tác, song Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở đã lãnh đạo nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy đoàn thanh niên. Đoàn Khối đã tổ chức bầu bổ sung 02 lần chức danh bí thư, 2 phó bí thư Đoàn Khối và 7 bí thư đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở. Đoàn thanh niên Khối có những chuyển biến tích cực về chất lượng hoạt động, đang chuẩn bị về văn kiện, nhân sự cho công tác đại hội Đoàn thanh niên Khối hết nhiệm kỳ trong quý 3/2010. Bằng nhiều phong trào thi đua “Tháng thanh niên”, “5 xung kích, 4 đồng hành” và “Đưa hoạt động Đoàn xuống cơ sở”, Đoàn Thanh niên Khối đã vận động đoàn viên,  thanh niên thực hiện 187 công trình thanh niên về tìm kiếm, khai thác nước ngầm tại vùng sâu Nam Bộ; đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các xã nghèo; số hóa tài liệu giấy để quản lý dữ liệu bằng công nghệ thông tin; hướng dẫn và xử lý nước sạch sau bão lụt… Các công trình thanh niên vừa đóng góp tích cực vào hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị, vừa bổ sung thêm nguồn kinh phí cho hoạt động của đoàn. Đoàn thanh niên Khối còn gắn với nhiều hoạt động xã hội “Vì đàn em thân yêu” vui chơi học tập cùng các em thiếu nhi; “Vòng tay nhân ái” với những đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà 1.000.000 đồng/năm từ quỹ của đoàn cùng các hoạt động khác như “Kỳ nghỉ hồng” “Hành quân về nguồn - địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng, uống nước nhớ nguồn cho thanh niên. Mỗi năm có 50 – 70 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho chi bộ để phát triển thành đảng viên. Hằng năm, Đoàn Thanh niên Khối được công nhận đạt tiến tiến và xuất sắc.
          5. Đánh giá nhận xét chung và những bài học kinh nghiệm
          5.1 Kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua (2005 – 2010)
          - Cấp ủy Đảng đã tích cực lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị. Đơn cử các đơn vị doanh nghiệp đạt kết quả sản xuất kinh doanh ngày càng cao; đời sống cán bộ, công nhân viên, lao động được đảm bảo. Các cơ quan sự nghiệp và dịch vụ đều vượt qua khó khăn hoàn thành nhiệm vụ được giao, vươn lên trở thành nơi cung cấp dịch vụ công, gắn đào tạo và nghiên cứu khoa học với thực tiễn phù hợp với định hướng kinh tế hóa của ngành. Cơ quan quản lý nhà nước tiếp tục đáp ứng kịp thời yêu cầu về tham mưu, chỉ đạo của Bộ tại địa bàn các tỉnh phía Nam.
- Công tác phối hợp chặt chẽ và thực hiện có hiệu quả giữa các đơn vị trong Khối với nhau, tạo nên sức mạnh tổng hợp, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ chính trị hằng năm của các đơn vị, cơ quan và trong toàn Khối.
          - Năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng tiếp tục được nâng lên cả về lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Số lượng đảng viên mới được kết nạp tăng nhanh và đảm bảo về chất lượng. Công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng, chống tham nhũng, lãng phí có chuyển biến tích cực. Sinh hoạt của chi bộ, đảng bộ được duy trì và có nội dung ngày càng phong phú.
          - Các đoàn thể trong Khối được các cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo. Hoạt động của đoàn thể có đóng góp tích cực tới hoàn thành nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng.
          - Những kết quả nói trên của Đảng bộ Khối đã góp phần tích cực vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác trong khu vực và nhất là kết quả xây dựng đảng của Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh.
- Đảng ủy Khối và cấp ủy đảng cơ sở phải luôn thật sự là hạt nhân đoàn kết nhất trí. Các đồng chí cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo và đảng viên thật sự là tấm gương cả về tinh thần trách nhiệm, phấn đấu trong học tập, công tác và sự rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống để quần chúng noi theo.
          - Nguyên nhân đạt được thành tích nói trên, Đảng bộ Khối luôn tiếp nhận được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp, giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, sự hướng dẫn giúp đỡ của Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, của các ban đảng thuộc Thành ủy cũng như của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Khối. Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng cơ sở đã thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự đoàn kết nhất trí cao, đã kịp thời cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương, chủ trương của Thành ủy và Ban Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường thành chương trình công tác và giải pháp phấn đấu của toàn Đảng bộ. Đồng thời đây còn là kết quả của sự rèn luyện, phấn đấu nỗ lực của toàn thể đảng viên và hơn 3.000 cán bộ, công nhân viên, lao động trong Khối.
          5.2. Những mặt còn tồn tại,  hạn chế
          - Một số đơn vị hoạt động sự nghiệp có thời kỳ còn thiếu việc làm do phần nhiệm vụ từ cấp trên giao giảm nhưng việc tìm kiếm hoạt động dịch vụ có khó khăn bởi cơ chế thị trường.
          - Có nơi tổ chức thực hiện và sơ, tổng kết kết quả thực hiện nghị quyết của tổ chức đảng cấp trên còn chậm, chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra chưa cụ thể nên việc đánh giá kết quả thực hiện chưa nổi bật được những thành tích đã đạt được, giải pháp thực hiện đề ra chưa thật trọng tâm, trọng điểm.
          - Một số chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở có nội dung sinh hoạt chi bộ chưa được đảm bảo theo quy định của Trung ương và hướng dẫn của Đảng bộ Khối. Việc đánh giá tình hình tư tưởng có lúc, có nơi chưa được quan tâm đúng mức, chưa kịp thời giải đáp băn khoăn thắc mắc của cán bộ công nhân viên. Kết quả kết nạp đảng viên mới chưa được đều khắp ở các chi bộ trực thuộc cơ sở.
          - Những tồn tại, hạn chế yếu kém nói trên, ngoài nguyên nhân khách quan bởi cơ chế kinh tế thị trường còn có nguyên nhân chủ quan và chủ yếu là trình độ của cán bộ đảng viên trong đó có cấp ủy cơ sở còn hạn chế và chưa tương xứng so với yêu cầu nhiệm vụ. Có đồng chí cấp ủy viên tại chi bộ trực thuộc cơ sở đảng chưa thường xuyên được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng nên còn lúng túng trong công tác lãnh đạo.
          - Một số cơ quan, đơn vị mà nhất là các liên đoàn địa chất chưa được quan tâm đúng mức việc đổi mới máy móc, trang thiết bị phục vụ chuyên môn, có ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh trên thị trường và ứng dụng khoa học công nghệ mới.
          - Nhiều chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở có địa bàn công tác tại vùng sâu, vùng xa và hải đảo, có nơi còn sinh hoạt chi bộ ghép, đi lại có khó khăn ít nhiều ảnh hưởng tới nâng cao chất lượng công tác của chi bộ cũng như việc nắm bắt và định hướng tư tưởng cho cán bộ, công nhân viên.
          5.3 Những bài học kinh nghiệm
          - Cấp ủy đảng và lãnh đạo cơ quan, đơn vị thường xuyên nâng cao vai trò trách nhiệm và thể hiện tính năng động sáng tạo để nắm bắt kịp thời tình hình, đề ra nhiều giải pháp tổ chức thực hiện linh hoạt; động viên và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn thể cán bộ, công nhân viên; đồng thời tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của các cấp, các ngành để vươn lên phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.
          - Các cấp ủy đảng cần chủ động nghiên cứu và vận dụng cụ thể hóa các nghị quyết, chương trình của tổ chức đảng cấp trên thành chỉ tiêu nhiệm vụ, chương trình công tác của cấp mình; kịp thời sơ, tổng kết và đề ra giải pháp chỉ đạo; đồng thời cần xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc và các văn bản quản lý nội bộ tổ chức đảng; hằng năm được cập nhật và điều chỉnh, bổ sung nội dung kịp thời.
- Phát huy vai trò của tổ chức đoàn thể cơ quan, hướng các hoạt động của đoàn thể vào phát động thi đua, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ; và đoàn thể thường xuyên tiếp nhận được sự quan tâm cổ vũ, động viên thiết thực từ cấp ủy đảng và lãnh đạo cơ quan, đơn vị.

 

Phần thứ II
Mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp
của Đảng bộ Khối nhiệm kỳ II (2010 – 2015)

 

          5 năm tới thuận lợi vẫn là cơ bản nhưng cũng không ít khó khăn tác động đến ngành tài nguyên và môi trường về biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, về nguồn nhân lực có chất lượng cao của ngành tài nguyên và môi trường… đòi hỏi các cơ sở đảng và cơ quan, đơn vị trong Khối liên tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Đồng thời tạo được sự đồng thuận của đảng viên, cán bộ công nhân viên chức – lao động trong Khối tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu, kế hoạch của Đảng bộ Khối và của ngành đề ra. Xuất phát từ đặc thù của Đảng bộ Khối không có chính quyền cùng cấp, Đảng bộ Khối xác định mục tiêu và nhiệm vụ tổng quát của giai đoạn 2010 – 2015 là: “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đảng bộ Khối và nâng cao sức chiến đấu của các loại hình tổ chức cơ sở đảng, xây dựng Đảng bộ Khối vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; phát huy dân chủ, tiềm năng của các đơn vị trong Khối thực hiện tốt nghị quyết, chủ trương của Bộ Tài nguyên và Môi trường về kinh tế hóa ngành tài nguyên và môi trường; đẩy mạnh tiến trình hiện đại hóa và tự động hóa, nghiên cứu ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, quản lý, giáo dục-đào tạo và dịch vụ; mở rộng lĩnh vực sản xuất, dịch vụ và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong Khối”.
          Để thực hiện tốt mục tiêu tổng quát nói trên Đảng bộ Khối cần tập trung thực hiện phương hướng nhiệm kỳ II (2010 – 2015) như sau: Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, đảng bộ và Đảng bộ Khối; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên Khối đáp ứng nhiệm vụ mới được giao; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao đủ sức phục vụ cho ngành và xã hội; duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Điều lệ Đảng khóa XI và nghị quyết các cấp; phát huy tốt mối quan hệ phối hợp giữa các đơn vị trong Khối và tiếp tục phối hợp với các địa phương tham gia thực hiện nhiệm vụ của ngành tài nguyên và môi trường nhất là bảo vệ môi trường, ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, yêu ngành, yêu nghề, xây dựng công sở văn minh “xanh; sạch, đẹp”; thực hiện tốt công tác vận động quần chúng và công tác xã hội; thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ hàng năm.
         

 

I. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
          Trên cơ sở định hướng của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh, Đảng bộ Khối tập trung lãnh đạo các đơn vị thực hiện nhiệm vụ ở các lĩnh vực sau:
          1. Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụthực hiện nhiệm vụ chuyên môn
          - Thực hiện các giải pháp về quản lý doanh nghiệp, về xây dựng đội ngũ cán bộ nhất là cán bộ quản lý và đào tạo nguồn nhân lực (chú trọng nâng cao chất lượng lao động); đổi mới khoa học công nghệ, xây dựng chiến lược sản phẩm cạnh tranh nhằm nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh, phát triển Công ty Tài nguyên và Môi trường miền Nam ngày càng phát triển bền vững đủ khả năng thực hiện chủ trương phát triển kinh tế của ngành và các địa phương.
          - Mặt khác tiếp tục xây dựng và cập nhật hệ thống thông tin đất đai, tiến tới xây dựng hệ thống thông tin tài nguyên và môi trường để có khả năng cung cấp các thông tin cho các tổ chức, cá nhân theo cơ chế thương mại hóa thông tin phối hợp với cơ chế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và nâng tổng doanh thu cho Công ty.
          - Các đơn vị hoạt động sự nghiệp kinh tế kiện toàn tổ chức, bộ máy thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, các chương trình công tác, các kế hoạch, chỉ tiêu nhất là cụ thể hóa và thực hiện Nghị quyết 27 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường về kinh tế hóa ngành tài nguyên và môi trường trong quản lý tài nguyên đất, nước, môi trường, khoáng sản, khí tượng, thủy văn, đo đạc bản đồ, biển và hải đảo. Trong 5 năm tới, để đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của ngành tài nguyên và môi trường đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, một mặt các đơn vị khai thác triệt để các thiết bị, công nghệ hiện đại đã được trang bị; mặt khác tranh thủ các nguồn lực đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa, tự động hóa các lĩnh vực của ngành tài nguyên và môi trường được Bộ giao cho.
          - Để ổn định và nâng cao đời sống cán bộ, công nhân viên chức lao động, giữ vững nhịp độ tăng trưởng, các doanh nghiệp phải bảo toàn vốn, doanh thu hằng năm tăng ít nhất từ 10%; các đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch nhà nước giao, đổi mới cơ chế tìm việc làm, đảm bảo hằng năm doanh thu từ hợp đồng dịch vụ tăng từ 10 đến 15%.
          2. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học, phát triển, ứng dụng công nghệ
          - Ngoài các đơn vị phân viện chuyên ngành địa chất khoáng sản, khí tượng thủy văn, khoa học đo đạc bản đồ thì hầu hết các đơn vị trong Khối đều có khả năng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của ngành ở khu vực phía Nam. Các đơn vị phân viện tập trung vào các công tác nghiên cứu khoa học về 7 lĩnh vực của ngành tài nguyên môi trường theo hướng triển khai ứng dụng khoa học vào thực tiễn, góp phần xây dựng ngành tài nguyên môi trường phát triển bền vững và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tiếp tục thực hiện các đề tài, đề án nghiên cứu cấp Bộ, cấp cơ sở nhất là đảm bảo về tiến độ thời gian, chất lượng nội dung đề tài, đề án về biến đổi khí hậu, về môi trường, về tiềm năng khoáng sản ở các vùng, miền và tài nguyên biển đảo. Tham gia phối hợp với Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh, các đơn vị thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng, nghiệp vụ, kỹ thuật cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức - lao động trong Khối nhằm nâng cao trình độ về chuyên môn, tay nghề và cập nhật kịp thời các thông tin mới, ứng dụng khoa học công nghệ để đủ sức hoàn thành nhiệm vụ được giao.
3. Lĩnh vực giáo dục, đào tạo
          - Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” và phong trào xây dựng nếp sống văn hóa trong nhà trường “Nhà trường văn hóa, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch”. Một mặt chú trọng đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng cho ngành tài nguyên và môi trường và cho xã hội, ngoài các ngành đào tạo thường xuyên ra đồng thời mở rộng các ngành nghề đào tạo chuyên ngành về quản lý kinh tế môi trường, kinh tế địa chất khoáng sản và các chuyên ngành khác. Nguồn đào tạo của nhà trường có khả năng cung cấp nhân lực cả về kỹ thuật và quản lý kinh tế cho xã hội trong những năm tới. Mặt khác tiếp tục chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ giảng dạy, nội dung chương trình giảng dạy để xây dựng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường ở phía Nam.
          4. Lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường
Từng đơn vị trong Khối thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên ngành cần cụ thể hóa để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 27 của Ban Cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường về kinh tế hóa ngành tài nguyên và môi trường, và nhiệm vụ chính trị của Thành ủy, của Đảng ủy Khối giao như tham mưu, kiểm tra, giám sát và quản lý nhà nước về các lĩnh vực tài nguyên và môi trường (tài nguyên đất, nước, môi trường, khoáng sản, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, đo đạc bản đồ và biển đảo). Đồng thời tham gia xây dựng các văn bản pháp quy, sửa đổi, bổ sung và xây dựng các dự án các luật: Bộ Luật Đất đai, Bộ Luật Môi trường, Luật Tài nguyên nước sửa đổi bổ sung; Luật Khoáng sản sửa đổi bổ sung, Luật Khí tượng - Thủy văn, Luật Đo đạc bản đồ, Luật Tài nguyên và môi trường biển đảo.
II. Công tác xây dựng Đảng
- Nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối trong nhiệm kỳ II (2010-2015) là tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng sinh hoạt ở các chi, đảng bộ; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị quyết, chỉ thị và Điều lệ Đảng; phát triển đảng viên mới và xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh.
1. Về chính trị tư tưởng
Nhiệm vụ chủ yếu của công tác chính trị, tư tưởng là không ngừng nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công nhân viên lao động trong Khối về chủ nghĩa Mác-Lê Nin và tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, về Đảng Cộng sản Việt Nam, về truyền thống của dân tộc Việt Nam, nền văn hóa Việt Nam, những nội dung bổ sung Cương lĩnh 1991 và Cương lĩnh bổ sung 2011 về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, đặc biệt là những thành tựu đổi mới hơn 25 năm qua, nhất là về thực hiện chủ trương kinh tế hóa ngành tài nguyên và môi trường trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nâng cao lập trường bản lĩnh giai cấp công nhân trong tư duy và hành động, kiên quyết đấu tranh với những tiêu cực, biểu hiện mơ hồ về nhận thức chính trị, về con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, về âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch “diễn biến hòa bình”.
Để thực hiện được các nhiệm vụ trên, Đảng bộ Khối và chi, đảng bộ cơ sở cần cải tiến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng làm cho cán bộ, đảng viên nắm bắt được kịp thời, dễ hiểu và thực hiện. Các giải pháp đặt ra gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Trung ương, lần thứ IX của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, của Ban cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường, của Đảng bộ Khối với đặc thù của các tổ chức cơ sở đảng để chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện có tính khả thi; gắn công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, của dân tộc, của ngành tài nguyên & môi trường với các phong trào thi đua, kịp thời sơ, tổng kết thực hiện các nghị quyết, các chủ trương của Đảng, Nhà nước được kịp thời, đồng thời nhân rộng các mô hình tập thể, cá nhân làm tốt.
Song song đó, không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị cao cấp, trung cấp cho cán bộ chủ chốt và đảng viên. Đảng bộ Khối có kế hoạch cụ thể, phối hợp với Trung tâm giáo dục chính trị Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Công nghiệp Trung ương tại TP.HCM, Trung tâm giáo dục chính trị ở một số quận, huyện nhằm đáp ứng việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cũng như nâng cao mặt bằng về trình độ lý luận chính trị cho đảng viên trong Khối.
2. Công tác tổ chức và cán bộ đảng viên
- Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ Khối và cơ sở Đảng thể hiện:
Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi, đảng bộ nhất là vai trò tham mưu của các Ban Đảng ủy Khối, công tác hướng dẫn cơ sở thực hiện. Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, cụ thể hóa và thực hiện theo hướng mở rộng dân chủ, tập trung trên cơ sở dân chủ trong nội bộ đảng. Các cơ sở Đảng phát huy tính chủ động trong tổ chức thực hiện, cán bộ, đảng viên tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu để làm gương cho quần chúng, tích cực đóng góp tham gia xây dựng Đảng. Hằng năm có kế hoạch cụ thể mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và các thông tin mới cho cấp ủy viên. Xây dựng chuyên đề về công tác phát triển đảng viên mới phấn đấu trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Khối  phát triển ít nhất 425 đảng viên mới tăng từ 12% so với nhiệm kỳ trước,  đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của Điều lệ Đảng, tăng cường công tác quản lý đảng viên, ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm xây dựng đơn vị và kiên quyết xử lý những đảng viên vi phạm.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở các loại hình tổ chức cơ sở đảng trong Khối: đảm bảo về thời gian và các nội dung sinh hoạt theo Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư, Hướng dẫn 05-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Lồng ghép các nội dung sinh hoạt chi bộ, đảng bộ với các hình thức tọa đàm, sinh hoạt các chuyên đề gắn với công tác sản xuất, kinh doanh, chuyên môn và công tác Đảng, Đoàn thể ở các đơn vị. Từ đó, góp phần nâng cao được sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên trong Khối.
- Công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ: đây là một trong các khâu rất quan trọng của đơn vị và Đảng bộ Khối. Do vậy, Đảng bộ Khối thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ để đảm bảo “vừa hồng vừa chuyên”. Giải pháp đặt ra là tăng cường công tác rà soát để xây dựng kế hoạch cụ thể đào tạo cán bộ về chuyên môn, nghiệp vụ (lĩnh vực TN&MT) quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, lý luận chính trị và phục vụ cho công tác quy hoạch, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ, nhất là đánh giá cán bộ khoa học và công tâm, nhằm đáp ứng nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ được giao trong tình hình mới. Để thu hút cán bộ giỏi, các đơn vị trong Khối cần vận dụng chính sách để đãi ngộ, trọng nhân tài. Đầu tư đúng mức và khuyến khích cán bộ học tập, nâng cao trình độ về các mặt để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.
- Công tác phân tích, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm phải đảm bảo thực chất; phấn đấu hằng năm có trên 95% các chi bộ, đảng bộ bộ phận đạt trong sạch vững mạnh, từ 85% - 100% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đạt trong sạch vững mạnh, trong đó, có một số cơ sở đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Giữ vững nền nếp phân tích chất lượng đảng viên hằng năm thực hiện đúng quy trình đã được hướng dẫn. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có trên 95% đảng viên đủ tư cách, trong đó có trên 15% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được biểu dương.
- Về công tác bảo vệ chính trị nội bộ: các cấp ủy cơ sở đảng tiếp tục nâng cao nhận thức và thực hiện tốt Chỉ thị 39-CT/TW và Quy định 57 của Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ hiện nay. Thường xuyên rà soát, sưu tra (nếu có phát sinh) về quan hệ chính trị xã hội hiện nay đối với cán bộ, đảng viên đồng thời phục vụ công tác quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ và bổ nhiệm, đề bạt cán bộ, trước mắt phục vụ cho công tác đại hội Đảng cơ sở và Đảng bộ Khối cũng như phục vụ cho công tác phát triển đảng viên mới.
3. Công tác kiểm tra, giám sát
- Các cấp ủy đảng chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát; kiểm tra là nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Giải pháp đặt ra, trước hết các cấp ủy Đảng trực thuộc Khối thường xuyên xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết các cấp và của cấp mình; kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Đảng, đôn đốc tổ kiểm tra của chi bộ, Ủy ban kiểm tra của Đảng bộ cơ sở thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ kiểm tra đảng; kiểm tra, giám sát về 19 Điều đảng viên không được làm.
- Đảng ủy Khối tiếp tục phát huy công tác kiểm tra, giám sát đạt được của nhiệm kỳ trước trong công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ II (2010-2015), xác định kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm và thời gian phù hợp với các cơ sở Đảng. Đặc biệt kiểm tra tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Kiểm tra, giám sát về thực hiện những chủ trương, chính sách và thực hiện cuộc vận động lớn của Đảng, nhà nước, nhất là thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm ở các đơn vị. Phối hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra Đảng với công tác thanh tra của đơn vị, làm hạn chế đến mức thấp nhất về các vụ tiêu cực và ảnh hưởng đến đạo đức, phẩm chất của cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong Khối. Đảm bảo đúng quy định kiểm tra về tài chính Đảng, kiểm tra về việc thu nộp Đảng phí, kiểm tra về đồng cấp quản lý và sử dụng kinh phí Đảng, kiểm tra về thẻ Đảng viên, sổ sách và công tác đảng vụ ở các cơ sở Đảng.
- Hằng năm, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho các cấp ủy cơ sở đảng và ủy viên Ủy ban kiểm tra, đội ngũ cán bộ kiểm tra. Tăng cường đội ngũ cán bộ có chất lượng vừa đủ năng lực trình độ, vừa công tâm chính trực trong quá trình kiểm tra, giám sát, xử lý. Trước mắt, công tác kiểm tra, giám sát phục vụ tốt cho công tác đại hội Đảng cơ sở và Đảng bộ Khối, giải quyết kịp thời các đơn thư, khiếu nại và tố cáo (nếu có) đối với cán bộ, đảng viên và cơ sở đảng thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Đảng.
III. Công tác vận động quần chúng của Đảng và lãnh đạo công tác Đoàn thể Khối.
1. Công tác vận động quần chúng của Đảng
- Các cấp ủy cơ sở Đảng, chính quyền đơn vị và tổ chức đoàn thể tiếp tục thực hiện Chỉ thị 30-CT/BCT của Bộ Chính trị về quy chế dân chủ cơ sở, Quy định 71, 07 của Chính phủ thực hiện quy chế dân chủ ở các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước và Chỉ thị 18 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về công tác vận động quần chúng; phân công đảng viên làm công tác vận động quần chúng. Đồng thời đề ra nhiều giải pháp thực hiện tốt công tác vận động quần chúng như tập trung thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở thông qua các hình thức Đại hội công nhân viên chức, Hội nghị cán bộ công chức ở các đơn vị hằng năm. Công khai hóa các nhiệm vụ, các chỉ tiêu, kế hoạch và các chế độ chính sách, quyền lợi được hưởng của cán bộ công nhân viên - lao động cũng như vấn đề phúc lợi, chi tiêu nội bộ, các quy trình về đào tạo, bố trí, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ ở đơn vị. Cấp ủy cơ sở Đảng giữ vững và phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, quản lý, điều hành vừa thể hiện kỷ cương, ý thức tổ chức và góp phần xây dựng đơn vị phát triển.
- Các cấp ủy cơ sở Đảng, chính quyền các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch từng năm thực hiện tốt công tác vận động quần chúng … vận động quần chúng ở ngay đơn vị và Khối, song song đó vận động quần chúng ở các nơi mà các đơn vị đang làm nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và quản lý tài nguyên đất, môi  trường, khoáng sản, tài nguyên nước, liên kết đào tạo nguồn nhân lực của ngành tài nguyên & môi trường, ở các trạm quan trắc khí tượng - thủy văn - hải văn, các trung tâm khí tượng thủy văn ở các tỉnh thành phía nam và lĩnh vực Biển Đảo làm cho nhân dân và quần chúng ở những địa phương đó nắm và hiểu tham gia thực hiện các nhiệm vụ nói trên của ngành tài nguyên & môi trường. Đối với cán bộ, đảng viên phải gương mẫu trong công tác và đạo đức, lối sống đồng thời thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để làm gương cho quần chúng noi theo.

 

2. Công tác của Đoàn thể Khối tiếp tục được củng cố, tăng cường
- Trước mắt, hoàn thành tốt công tác đại hội Công đoàn Khối, Đoàn Thanh niên Khối nhiệm kỳ (2010-2015).
- Đoàn thể Khối tiếp tục chủ động cải tiến nội dung và phương pháp hoạt động cho sát với nhiệm vụ chuyên môn của ngành tài nguyên&môi trường và đặc điểm của Khối không có chính quyền cùng cấp. Vận động tuyên truyền cán bộ công nhân viên - lao động, đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên trong Khối tích cực tham gia thực hiện hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch hằng năm của đơn vị và Đảng ủy Khối giao. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ở đơn vị, đồng thời tiếp tục tham gia và thực hiện tốt công tác xã hội như vận động, đóng góp, chăm lo những đối tượng cán bộ công nhân viên – lao động trong ngành có hoàn cảnh khó khăn, bức xúc.
- Công đoàn Khối và Đoàn thanh niên Khối thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua nhất là các đợt cao điểm, thường xuyên tổ chức hội thi tay nghề, phát huy sáng kiến, cải tiến kỷ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn góp phần tăng năng suất lao động và hiệu quả công tác xây dựng đơn vị phát triển bền vững. Quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn thể Khối. Làm tốt công tác phát triển đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.
- Chú trọng xây dựng tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên Khối vững mạnh - xuất sắc, nhất là nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ công đoàn, phân đoàn, chi đoàn và công đoàn cơ sở đến Đoàn thể Khối đảm bảo các nội dung của Điều lệ cũng như Luật Công đoàn, Luật thanh niên quy định.
IV. Các giải pháp tổ chức thực hiện 
- Nhiệm vụ của Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2010 – 2015 là rất nặng nề. Để Nghị quyết của Đảng bộ Khối đi vào cuộc sống, Ban chấp hành Đảng bộ Khối có trách nhiệm cụ thể hóa thành những nghị quyết, chương trình hành động cụ thể theo từng năm và gắn với kế hoạch, chỉ tiêu nhiệm vụ của nhà nước giao cho các đơn vị trong Khối để thực hiện nhằm đạt kết quả cao nhất.
- Đảng bộ Khối không có chính quyền cùng cấp, vì vậy căn cứ định hướng cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối, các chi, đảng bộ cơ sở cụ thể hóa lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị phù hợp với đặc điểm tình hình của từng đơn vị.
- Tiếp tục phát huy nội lực, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ Khối có phẩm chất, đạo đức, có năng lực, đồng thời phát huy những kinh nghiệm và sáng tạo của đội ngũ tri thức và khai thác triệt để thiết bị công nghệ hiện có; ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin vào sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu khoa học, giảng dạy, dịch vụ và quản lý; mặt khác tiếp tục cải tiến lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
- Ban chấp hành Đảng bộ Khối và các Ban của Đảng ủy Khối tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên trong quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết các cấp. Kịp thời sơ, tổng kết rút kinh nghiệm từ thực tiễn, nhân rộng mô hình cách làm hay, làm tốt để các tổ chức cơ sở đảng, đơn vị trong Khối học tập, noi gương. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy cơ sở đảng, vai trò hạt nhân chính trị của chi bộ, tính gương mẫu của tổ chức đảng và đảng viên,… trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ ở đơn vị.

 Đại hội kêu gọi toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ Khối hãy phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục nhược điểm, tồn tại, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ chính trị do Đại hội thông qua./.
                                                                  
                         BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI BỘ TN&MT

 

Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ nhất (2006-2010)
 
  Trang chủ  |  Giới thiệu   |  Ban chấp hành  |  Văn kiện Đại hội  |  Liên hệ   
  Website được thiết kế bởi Tổ Phần mềm - Công ty Đo đạc Địa chính và Công trình
30 đường số 3, Khu phố 4, P.Bình An, Q.2, TP.Hồ Chí Minh    
Tel: 08.2960429, 08.8995111(124)      Fax: 08. 8990538      Website:   www.ces.com.vn/soft