Giới thiệu   |  Ban chấp hành  |  Văn kiện Đại hội  |  Nghị quyết  |  Liên hệ   
Trang chủ
Lịch công tác tuần
CÁC CẤP UỶ
Văn phòng Đảng ủy Khối
Cơ quan Đại diện Bộ TN và MT tại TPHCM
Công ty Đo đạc Địa chính và Công trình
Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam bộ
Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra TNN miền Nam
Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam
Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường
Phân viện KTTV và Môi trường phía Nam
Phân viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ phía Nam
Phân viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản phía Nam
Chi cục Khoáng sản miền Nam
Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Viễn thám
Chi nhánh Trung tâm Điều tra, Đánh giá tài nguyên đất phía Nam
Chi cục Môi trường khu vực Đông Nam bộ
TƯ LIỆU - VĂN KIỆN
Đảng kỳ
Điều lệ Đảng
Toàn văn báo cáo Chính trị tại ĐH Đảng X
ĐOÀN THANH NIÊN
Giới thiệu
Ban chấp hành
Những hiểu biết cơ bản về Đoàn TNCSHCM
Điều lệ Đoàn
Hướng dẫn những vấn đề về công tác Đoàn
6 Bài lý luận chính trị
Đề cương tuyên truyền Luật Thanh niên
Luật Thanh niên

 ĐẢNG BỘ TP.HỒ CHÍ MINH
ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ TN&MT
        Số:  73 -NQ/ĐUK

              ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
    Tp. HCM, ngày 14 tháng  7  năm 2014

 
NGHỊ QUYẾT
Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ Khối
Khóa II (nhiệm kỳ 2010-2015)
 

        Ngày 10 tháng 7 năm 2014, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường khóa II (nhiệm kỳ 2010-2015) đã tiến hành kỳ họp lần thứ 18.

        Thành phần tham dự: có 12/14 đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối (vắng đồng chí Thái Quang, Vũ Như Thiệu đi công tác).

        Thành phần khách mời :

        - Đồng chí Lâm Thị Phú, Phó trưởng phòng Ban ngành sở- Trung ương, Ban Tổ chức Thành ủy; đồng chí Trương Quốc Vinh, Chuyên viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

        - Các đồng chí ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối; các đồng chí bí thư cơ sở đảng trực thuộc; trưởng, phó các ban đảng, Văn phòng Đảng ủy Khối; bí thư Đoàn Thanh niên Khối; chủ tịch Công đoàn Khối.

        Hội nghị do đồng chí Nguyễn Đức Thắng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì.

        Chương trình Hội nghị gồm: Thông tin về kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ 18 khóa IX; thông qua báo cáo công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ khối 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2014; thông qua báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, chương trình công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng cuối năm 2014 của Đảng ủy khối; thông qua Kế hoạch tổ chức Họp mặt kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 10 năm thành lập Đảng bộ khối (31/8/2004- 31/8/2014); lấy phiếu quy hoạch UBKT, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy khối nhiệm kỳ 2015- 2020; bầu bổ sung Ủy viên UBKT Đảng ủy khối nhiệm kỳ 2010- 2015.

        Sau thảo luận, hội nghị đã nhất trí

                                                                 QUYẾT NGHỊ

        1. Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2014

        Hội nghị cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2014. Ban Chấp hành Đảng bộ Khối giao cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối căn cứ ý kiến thảo luận, góp ý tại hội nghị để hoàn thiện báo cáo chính thức.

        * Về kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2014

        - Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở đảng trong Khối cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm về sản xuất kinh doanh, dịch vụ, điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học, giáo dục-đào tạo và quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường (TN&MT). Tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên ổn định, yên tâm công tác.

        - Hoàn thành việc quán triệt, triển khai các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 8 khóa XI; tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; báo cáo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 9 khóa XI; Chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”; đồng thời tổ chức biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013-2014.

        - Các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt theo Chỉ thị 10-CT/TW và Hướng dẫn 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương.

        - Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy theo kế hoạch.

        - Công đoàn, Đoàn Thanh niên Khối tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, phát động các phong trào thi đua góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch của cơ quan, đơn vị.

        * Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014

        - Thông qua cấp ủy đảng cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2014 về các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, dịch vụ, điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học, giáo dục-đào tạo và quản lý nhà nước về TN&MT.

        - Quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy. Chuẩn bị cho công tác đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; tiếp tục tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”; khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm sau thực hiện kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng.

        - Lãnh đạo, quán triệt, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, của dân tộc, của ngành và kỷ niệm 10 thành lập Đảng bộ Khối Bộ TN&MT.

        - Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên; các cơ quan, đơn vị tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cho phù hợp với Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04/3/2013 của Chính phủ.

        - Tiếp tục thực hiện Chương trình số 07-Ctr/ĐUK ngày 07/02/2014 của Đảng ủy Khối về việc kiểm tra, giám sát năm 2014 đối với các cấp ủy đảng cơ sở; các cấp ủy cơ sở đảng tiếp tục thực hiện tự kiểm tra, giám sát.

        - Thực hiện việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2014 theo hướng dẫn của Thành ủy TP. Hồ Chí Minh.

        - Lãnh đạo Công đoàn Khối và Đoàn Thanh niên Khối tích cực hưởng ứng và  tham gia các hoạt động do Thành đoàn và Liên đoàn lao động thành phố tổ chức; vận động CBCNVC-LĐ ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của cơ quan, đơn vị. Đồng thời lãnh đạo đoàn thể Khối phát huy vai trò của mình trong việc tham gia giám sát, phản biện, góp ý về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại cơ quan, đơn vị.

        2. Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã thảo luận, góp ý vào dự thảo báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2014 của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối; giao Ủy ban ban Kiểm tra Đảng ủy khối hoàn thiện báo cáo theo các ý kiến đóng góp, đồng thời triển khai có kết quả chương trình kiểm tra, giám sát 6 tháng cuối năm 2014.

        3. Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã thảo luận và nhất trí thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức họp mặt kỷ niệm 69 năm Cách mạng tháng 8 (19/8/1945-19/8/2014), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2014) và 10 năm thành lập Đảng bộ Khối Bộ Tài nguyên và Môi trường (31/8/2004-31/8/2014).

        4. Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã lấy phiếu tín nhiệm quy hoạch Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối (nhiệm kỳ 2015-2020) đối với 9 đồng chí; chức danh chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối (nhiệm kỳ 2015-2020) đối với 3 đồng chí; chức danh phó chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối (nhiệm kỳ 2015-2020) đối với 3 đồng chí. Ban Chấp hành Đảng bộ Khối giao cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổng hợp và báo cáo kết quả trong kỳ họp khác.

        5. Bầu bổ sung ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2010-2015

        Căn cứ Công văn số 1249-CV/UBKT.TU ngày 10/6/2014 của Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP. Hồ Chí Minh về việc bầu bổ sung ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối Bộ TN&MT, Ban chấp hành Đảng bộ Khối Bộ TN&MT tiến hành bầu bổ sung đồng chí Mai Tiến Dũng, Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối, Phó bí thư chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối làm ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối khóa II (nhiệm kỳ 2010-2015).

        Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đề nghị cấp ủy các cơ sở đảng, đảng viên và cán bộ, công nhân, viên chức, lao động trong Khối ra sức thi đua, tích cực thực hiện nghị quyết, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2014./.

 

Nơi nhận:
- Các đ/c UV BCH ĐB khối;
- Cấp ủy các cơ sở đảng trực thuộc;
- Lưu VP và các ban đảng.

                T/M BAN THƯỜNG VỤ
                           BÍ THƯ

 

 

                      Nguyễn Đức Thắng

 


Các tin khác:
   
 

Website được thiết kế bởi Tổ Phần mềm - Công ty Đo đạc Địa chính và Công trình

30 đường số 3, Khu phố 4, P.Bình An, Q.2, TP.Hồ Chí Minh    
Tel: 08.2960429, 08.8995111(124)      Fax: 08. 8990538      Website:   www.ces.com.vn/soft